Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

zagadka
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoutoflove outoflove
zagadka
4872 2104 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove
zagadka
W dzisiejszych czasach siła zasięgu Wi-Fi jest silniejsza, niż niektórych związków.
— Radio WAWA
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viakubaf kubaf
zagadka
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viakubaf kubaf
1143 b91e 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viakubaf kubaf
zagadka
0615 cbbc
zagadka
A może "za późno" w ogóle nie istnieje, może jest tylko "późno", a późno jest o wiele lepsze niż "nigdy"?
— Bernhard Schlink
Reposted fromcorvax corvax viaoutoflove outoflove

June 08 2017

zagadka
4506 d76b 500
Reposted fromoll oll viaoutoflove outoflove

May 27 2017

5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viaoutoflove outoflove
zagadka
4283 0832
Reposted fromkyte kyte vialaluna laluna
zagadka
3635 c31b
Reposted frombrianmay brianmay vialaluna laluna
zagadka
"Każdy z nas ma dwie rzeczy do wyboru: jesteśmy albo pełni miłości... albo pełni lęku."
— Albert Einstein

May 16 2017

zagadka

I jest mi tak po prostu przykro, gdy pomyślę sobie jak beznadziejna jestem.

zagadka
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viaoutoflove outoflove
0447 6db5 500
Reposted fromdeviate deviate vialaluna laluna
zagadka
zagadka
9638 fdae 500
Reposted fromoll oll viakubaf kubaf
zagadka
7325 0392
Reposted fromikhakima ikhakima vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl